Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนาทวี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวสมจิตต์ สุขกมลวัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท การไกล่เกลี่ย การปล่อยตัวชั่วคราว ผู้กำกับดูแล คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม พร้อมรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดนาทวี โดยมีนายสุเนติ คงเทพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี คณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยนางสาวฌิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา ผู้อำนวยการฯimage

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ