Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนาทวี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 นาฬิกา นางสาวณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวีเป็นประธานในการ ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 2 ในการนี้ได้ประชุมเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ของแต่ละกลุ่มงาน และการใช้ระบบเทคโนโลยี่เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1ศาลจังหวัดนาทวี ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาimage

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ