Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดนาทวี

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage
image

  ประวัติศาลจังหวัดนาทวี

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖  จังหวัดสงขลาได้เห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านลำชิง” หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  เนื้อที่ประมาณ ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคาร ที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี ขนาด ๘ บัลลังก์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ  เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ฟิวเจอร์คอนสตรัคชั่น จำกัดเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน ๑ หลัง  บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๔ หลัง บ้านพักผู้อำนวยการระดับ ๗-๘ จำนวน ๑ หลัง  บ้านพักอาคารชุดข้าราชการระดับ ๓-๖ จำนวน ๑ หลัง  มีจำนวน ๘ ห้อง  โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง   เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗  และจ้างบริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ และแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานก่อสร้างศาลจังหวัดนาทวีในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  เพราะได้มีการขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปหลายครั้ง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

                   ต่อมามีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดนาทวี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image
image
image