Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนาทวี

เมื่อวันที่ 6 ธันาวคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี มอบหมายให้นางสาวณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ธันวาคม 2566 บรรยายความรู้หัวข้อ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี และพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 รวมทั้งการเข้ารับคำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดนาทimage

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ