Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการศาลจังหวัดนาทวี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

ชื่อ - นามสกุล
โปรดกรอกชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โปรดกรอกอีเมล์
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์
เพศ
โปรดระบุเพศ
อายุ
โปรดระบุอายุ

ส่วนที่ 2 แบบประเมินการบริการ

โปรดระบุ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
โปรดระบุความพึงพอใจในการให้บริการ
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล